facebook no-scripts

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. GENERELT
Følgende alminnelige salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for alle tilbud, ordre o.l. i det omfang de ikke er omfattet av annen skriftlig avtale mellom paterne. For punkter som ikke er spesifisert nedenfor, gjelder NL92 E.

2. TILBUD & ORDRE
Skriftlig tilbud er bindende for Bevola Norge AS i 30 dager fra tilbudets dato. Ordre som ikke er basert på et skriftlig tilbud, er først bindende når skriftlige ordrebekreftelse fra Bevola Norge AS er mottatt av kunde. Evt. leveringstider oppgitt på tilbudsdagen er veiledende, og kan endres fortløpende. Leveringsdato opplyses på ordretidspunktet, eller på forespørsel, og forutsetter at alle tekniske opplysninger og annen informasjon fra kunden er mottatt, og ikke blir endret.

3. TEGNINGER & DIMENSIONER
Alle opplysninger om dimensjoner, vekt, kapasitet, pris, tekniske- og andre data, som står oppført i katalogen, på hjemmesiden, i annonser, prislister o.l. er kun veiledende, og kan endres uten varsel. Slike opplysninger er kun bindende såfremt det foreligger en skriftlig avtale.

Alle tegninger, tekniske dokument og lignende skriftlig materiale, til bruk ved anvendelse, fremstilling, reparasjon eller ved­like­hold av leveransen og som overlates til kunde, forblir i BEVOLA Norge AS sitt eie. Slike dokument må ikke uten skriftlig avtale med BEVOLA Norge AS benyttes til andre formål enn avtalt, ei heller kopieres, reproduseres eller overgis til tredje part. Alle tegninger som overdras til BEVOLA Norge AS av kunden, til bruk ved fremstilling, forblir kundens eiendom og behandles fortrolig, såfremt de er tydelig merket på en slik måte.


4. PRISER

Hvor annet ikke er oppført i tilbud eller ordrebekreftelse er alle priser angitt EX Works (gjeldende Incoterms) fra BEVOLA Norge AS sin adresse, eksklusive toll og andre offentlige avgifter. Emballasje kan faktureres særskilt.

5. BETALING
Betalingsbetingelser er 10 dager netto, med mindre annet er avtalt skriftlig. Ved overskridelse av betalingsfristen beregnes 1,75% i rente pr. påbegynt måned. Såfremt Bevola Norge AS ikke kan oppnå en positiv kredittvurdering av kunden, kan det kreves forskuddsbetaling. Ved bestilling av spesialvarer, kan BEVOLA Norge AS kreve betaling ved bestilling. Kunden kan ikke foreta motregning i kjøpesummen i forbindelse med forsinkelse, reklamasjon eller andre motkrav.


6. EMBALLASJE, FORSENDELSE & LEVERING

Forsendelse skjer for kundens regning og risiko, uten hensyn til om BEVOLA Norge AS legger ut for forsendelsesomkostningerne.

Med mindre annen spesiell forsendelsesmåte er avtalt skriftlig, velger BEVOLA Norge AS den som er mest hensiktsmessig.

7. REKLAMASJON
Ved synlig skade ved mottakelse av vare, skal kunde straks reklamere overfor transportøren.

Leveransen skal undersøkes så snart som mulig. Enhver feil eller mangel som konstateres ved mottagelsen, og som ønskes gjort gjeldende over BEVOLA Norge AS, skal innberettes via reklamasjonsformularet fra hjemmesiden, senest 7 dager etter mottagelsen.

Retur av varer kan kun gjennomføres med ferdig utfylt reklamasjonsformular og etter skriftlig godkjennelse av dette fra BEVOLA Norge AS.

8. RETUR
Standardvarer kan etter skriftlig avtale returneres i 30 dager fra leveringstidspunktet.

BEVOLA Norge AS er ikke forpliktet til å ta varer retur som er gått ut av sortimentet, skadet eller på annen måte erstattet av ny type. BEVOLA Norge AS tar ikke spesial- og bestillingsvarer i retur.

Retur av varer foregår for kjøpers regning og ansvar og BEVOLA Norge AS kan beregne et returgebyr på inntil 20% av varens verdi, minimum 250,- kr.

9. MANGLER
Dersom det innen 1 år etter leveringstidspunktet, viser seg å være mangler ved produktet, som kan påvises å ha oppstått i forbindelse med produktets konstruksjon eller framstillingen av det, vil det mangelfulle produktet bli byttet ut eller utbedret.

BEVOLA Norge AS har intet ansvar, dersom produktet ikke er brukt og vedlikeholdt som avtalt eller etter forskriftene.

10. ANSVAR
BEVOLA Norge AS er ikke på noen måte ansvarlig for indirekte tap eller følgeskader som eksempelvis driftstap, avansetap, tap av forventet besparelse og lignende. Dette uansett på hvilket grunnlag et krav reises og uansett graden av uaktsomhet. BEVOLA Norge AS er ikke bekjent med, og tar ikke ansvar for at leveranser bryter med eller krenker tredjeparts patent, varemerke, designbeskyttelse eller andre rettigheter. 

BEVOLA Norge AS sitt ansvar for tap eller skade er beløpsmessig begrenset til det beløpet kunden har betalt for produktet (eller mangelen på det).

11. FORCE MAJEURE
BEVOLA Norge AS er ikke ansvarlig overfor kunden, når følgende omstendigheter oppstår etter avtalens inngåelse og hindrer eller utsetter oppfyllelsen av avtalen: krig og mobilisering, opprør og uroligheter, terroraksjoner eller risiko for det, naturkatastrofer, streiker og lockouts, varemangel, mangler eller forsinkelse ved leveranser fra underleverandører, brann, manglende transportmuligheter, import- og eksportrestriksjoner, dødsfall, sykdom, fratreden av nøkkelpersoner eller andre omstendigheter, som Bevola Norge AS ikke er direkte herre over. I slike tilfeller er BEVOLA Norge AS berettiget til å utsette levering inntil forholdet/forholdene er opphørt eller alternativt ansvarsfritt annullere avtalen helt eller delvis.

12. TVISTER
Alle tvister i forbindelse med ordrer og avtaler er underlagt norsk lov og skal avgjøres i Larvik Tingrett.