Lastsikring

08.07.2019
Lastsikring

Bevola har det du trenger til godkjent lastsikring, se vårt utvalg her

surrekrok kjettingstrammer kjetting

Utdrag av veidirektoratets forskrifter om lastsikring

§ 3-2.Plassering og sikring av gods

   1. Gods skal være plassert slik at føreren har tilstrekkelig utsyn og ikke hindres i å manøvrere forsvarlig. Verken påbudt lys eller kjennemerker må være tildekket.

   2. Godsets vekt skal være mest mulig jevnt fordelt på hjul på samme aksel og hensiktsmessig fordelt mellom akslene. Minst 20 % av kjøretøyets aktuelle totalvekt skal hvile på styrende hjul.

   3. Gods skal være sikret slik at det ikke utgjør en trussel for helse, eiendom eller miljøet. Sikringen skal hindre at godset verken kan

    a. virke forstyrrende på sikker kjøring

    b. falle av kjøretøyet eller slepe på vegen,

    c. virke forstyrrende for andre trafikanter, eller

    d. ryke, støve, fremkalle unødig støy eller på annen måte være til sjenanse for omgivelsene.

    Det samme gjelder kjetting, tau, presenning og annet festemiddel.

   4. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke utenfor veg som er åpen for alminnelig ferdsel dersom kjøringen likevel er forsvarlig.

0 Endret ved forskrifter 16 jan 1998 nr. 88 (i kraft 1 mars 1998), 14 des 2017 nr. 2193 (i kraft 1 jan 2018).


§ 3-3.Nærmere om sikring av gods


I tillegg til bestemmelsene i foregående paragraf gjelder følgende for motorvogn eller tilhenger, med unntak av transport av gods med motorsykkel, moped, beltekjøretøy eller innvendig i personbil.

 1. Under transport skal gods på kjøretøy være sikret slik at lastenheter kun minimalt kan endre posisjon i forhold til hverandre, mot vegger eller mot andre flater i kjøretøyet, og ikke kan flytte seg utenfor lasterommet eller lasteflaten.

 2. Ved sikring av last på kjøretøy i kategori M2, M3, N2, N3, O3, O4, traktor konstruert for hastighet over 30 km/t og tilhenger som trekkes av slik traktor og av motorredskap konstruert for hastighet over 30 km/t skal sikringen minst tåle følgende krefter:
  a. I kjøreretningen: 0,8 ganger godsets vekt
  b. Sideveis og mot kjøreretningen: 0,5 ganger godsets vekt
  Sikringen skal også hindre at lasten kan helle eller velte.
  Beregning av krefter skal utføres i henhold til siste versjon av EN 12195-1. Annen beregningsmetode kan godtas hvis det kan dokumenteres eller på annen måte godtgjøres at sikringen minst tåler de krefter som angis i tredje ledd.

 3. Ved sikring av last på kjøretøy som ikke omfattes av nr. 2, skal sikringen minst tåle følgende krefter:
  a. I kjøreretningen: 1,0 ganger godsets vekt
  b. I kjøreretningen på tilhenger trukket av traktor eller motorredskap som er konstruert for fart ikke over 30 km/t: 0,5 ganger godsets vekt
  c. Sideveis og mot kjøreretningen: 0,5 ganger godsets vekt
  Sikringen skal også hindre at lasten kan helle eller velte.

 4. Lastsikringsutstyr
  a. Gods skal sikres ved låsing, blokkering, direkte surring, overfallssurring eller ved kombinasjon av disse metoder. Andre metoder kan godtas hvis det det ved beregninger eller praktiske prøver kan sannsynliggjøres at den anvendte metode oppfyller kravene i nr. 3.
  b. For kjøretøy som omtalt i nr. 2 skal lastsikringsutstyret minst tilfredsstille de relevante av følgende standarder:

  EN 12640 Surringspunkter

  EN 12642 Styrken til vognkassestruktur

  EN 12195-2 Sikringsutstyr laget av kunstfiber

  EN 12195-3 Surrekjettinger

  EN 12195-4 Ståltausurring

  ISO 1161, ISO 1496 ISO-container

  EN 283 Vekselflak

  EN 12641 Presenninger

  EUMOS 40511 Stolper – støtter

  EUMOS 40509 Transportemballasje

  Siste versjon av standardene skal benyttes.
  Lastsikringsutstyr som ikke oppfyller disse standardene kan godtas hvis det kan dokumenteres at det tåler de krefter som beskrives i nr. 3.

 5. Kjøretøykomponenter som benyttes til lastsikring skal ikke belastes med større krefter enn de er beregnet/dokumentert/konstruert for.

 6. Hvis det er mulig på grunn av godsets beskaffenhet og dimensjoner, skal surring på kjøretøy med åpent godsrom anbringes innenfor sidelemmer eller lignende. Er dette ikke mulig, må alle deler av surringen være festet slik at løse ender ikke kan skade annen trafikant.

 7. Plater skal ikke stikke utenfor lastbærerens sider i bredderetningen.

 8. Godsbærer skal være festet til kjøretøyet på en slik måte at den ved full belastning kan tåle det som kreves etter nr. 2 eller 3.
  Anordning som begrenser godsrom, skal være påsatt og forsvarlig sikret under kjøring.

 9. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke utenfor veg som er åpen for alminnelig ferdsel dersom godset likevel er forsvarlig sikret.

0 Endret ved forskrifter 9 sep 1998 nr. 932 (i kraft 1 okt 1998), 14 des 2017 nr. 2193 (i kraft 1 jan 2018).Lenker: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-01-25-92?q=lastsikring

Download attached document

« Back to news overview